Выстава беларускай выцінанкі ў Брукліне/An exhibition of a Belarusian art “vytsinanka” is opened in Brooklyn

Нагадваем, што ў Беларускім грамадска-культурным цэнтры ў саборы св. Кірылы Тураўскага працягваецца экспазіцыя калекцыі беларускай выцінанкі ад Вольгі Бабурынай. Выстава праходзіць па адрасе 401 Atlantic avenue, Brooklyn, New York.

Калекцыя была распачатая ў 2011 годзе. 

Дрэва ўзятае за аснову выяваў – улюбёны сiмвал выцiнаншчыкаў, самы напоўнены сэнсам, сiмвал Роду, нашага роду i нашай гiсторыi.

У 2015 годзе дзякуючы сустрэчы з уладальнікам гістарычнай аграсядзібы “Маёнтак Падароск” Паўлам Бераговічам праца над калекцыяй “Мая гiсторыя” атрымала працяг. Напрацягу года з’явiлiся “Уладары ВКЛ”. У аснове кожнай кампазiцыi  праз дрэва спрабавала перадаць сваё бачанне кожнай з гэтых значных для беларускай гiсторыi асобаў. 

У 2017 выцiнанкi з калекцыі ўвасобіліся  ў паштоўках, а тэкст да выявау напiсаў выбітны беларускі гісторык Уладзімер Арлоў. 

 Беларуская дызайнерская студыя адзення Honar (Honar.by) стварыла калекцыю вопраткі і аксэсуараў паводле матываў “Уладароў ВКЛ”.

Да гэтага часу калекцыя выстаўлялася некалькі разоў у Беларусі і Польшчы. 

Ў ЗША калекцыя выстаўляецца ўпершыню. 

Вольга Palunisa

мастачка выцінанкі, нарадзілася ў Беларусі, у горадзе Маладэчне. Скончыла мастацкую школу, рэстаўрацыйна-мастацкую вучыльню ў Міры і універсітэт імя Янкі Купалы ў Гародні, атрымаўшы спецыяльнасць выкладчыка выяўленчага мастацтва, чарчэння, айчыннай і сусветнай культуры. 

 У 1997 годе ўступіла ў Беларускі саюз майстроў народнай творчасці, дзе з 2010 года займала пасаду загадчыцы секцыі выцінанкі. Цягам гэтага часу была рэспубліканскім стыпендыятам у галіне культуры і мастацтва, атрымала ганаровае званне народнага майстра. Выдала двойчы практычны дапаможнік “Мая выцінанка”, друкавала паштоўкі і календары, матафарычныя карты, была аўтарам мастацкіх эскізаў выцінанкі для самых розных сфер – ад графіці да вышыўкі на вопратцы. Удзельнічала у рэспубліканскіх і міжнародных выставах, конкурсах, семінарах, сімпозіумах.

Стварыла першы ў Беларусі музей выцінанкі. 

З 2020 года – сябра Guild of American Papercutters

 Выцінанка беларускае традыцыйнае мастацтва выразання з паперы. Мае шматвяковую гісторыю: ад праразных дзірачак на рукавах адзення жыхароў беларускіх земляў у ІХ-ХІІст, кустодзій на дакументах Вялікага Княства Літоўскага ў ХVI-XVIIIст, да папяровых фіранак на вясковых вокнах і калядных гарадскіх сняжынак у ХХ стагоддзі. 

Сёння беларуская выцінанка адроджаная прафесійнымі мастакамі і стала вельмі папулярнай. Часцей за ўсё яе выразаюць нажніцамі. Але ў традыцыі таксама выкарыстоўвалі нож, альбо прабойнікі. 

Самая улюбёная кампаіцыя беларускіх выцінаншчыкаў – Дрэва Жыцця. Любілі і любяць вырааць птушачак, што глядзяць адна на другую – сімвал кахання, паразумення, згоды. Звяры, людзі і іх святы, архітэктура, міфалогія – усё знаходзіць сваё месца ў выцінанцы. 

Звычайна выкарыстоўвалі тую паперу, каторая была ў наяўнасці. Ды й кожная асоба прыўносіла свае асаблівыя элементы і дэталі, сваё разуменне прыгажосці. Гэта спарадзіла вялікую колькасць разнастайных тэхнік і стыляў. Але ўсіх іх аб’ядноўвае адно – моцная сувязь з традыцыяй і народнай гістарычнай спадчынай! 

We remind you that in the Belarusian social and cultural center in the cathedral of St. Kiryla Turauski’s exhibition of the collection of Belarusian carvings by Olga Baburina continues. The exhibition is held at 401 Atlantic avenue, Brooklyn, New York.

The collection “My History” was launched in 2011.

The common theme of the images is a tree – a favorite symbol of vytsinanka artist. In its fuller sense it symbolizes family and history. 

2015 meeting with the owner of the agro-manor “Mayontak Padarosk”, Pavel Beragovich gave new inspiration to the work on this collection. Within a year, “Rulers of the Great Dutchy of Litva” (GDL) was created. Through the shape and details of a tree I tried to convey my vision of each of these important figures for Belarusian history.

In 2017, the images from the collection were printed as postcards with addition of historical details provided by the prominent Belarusian historian Uladzimir Arlov.

The Belarusian clothing design studio Honar (Honar.by) has created a collection of clothes and accessories based on the motifs of “Rulers of the GDL”.

The collection has been exhibited several times in Belarus and Poland.

This is its first exhibit in the USA.

Volha Palunisa, 

vytsinanka artist. Born in Belarus, in the city of Maladechna. Graduated from Restoration and Art School in Mir and Yanka Kupala University in Hrodna, where she specialized in teaching fine arts, drawing, national and world culture.

In 1997, she joined the Belarusian Union of Masters of Folk Art. During this time, she was a republican scholar in the field of culture and art, received the honorary title of People’s Master. Author of the practical manual “My vytsinanka”, printed postcards and calendars, metaphoric cards, and artistic sketches of vytsinanka for various fields – from graffiti to embroidery on clothes. Participated in national and international exhibitions, competitions, seminars, and symposiums.

Founder of the first museum of vytsinanka in Belarus.

A member of the Guild of American Papercutters since 2020.

Vytsinanka – is a traditional Belarusian art of paper cutting. It has a centuries-old history: from the slits on the sleeves of the traditional clothes of the Belarusian lands in the 9th-12th centuries, to the custodians on the documents of the Grand Duchy of Lithuania in the 16th-18th centuries, to paper curtains on village windows and Christmas city snowflakes in the 20th century. 

Contemporary Belarusian vytsinanka has been revived by professional artists in the 1990s. Most often it is cut with scissors but in the past the artists also used knives or punchers.

The favorite composition of Belarusian artists is the Tree of Life. Another beloved image is of two little birds facing each other – a symbol of love, understanding, and agreement. Animals, people and their holidays, architecture, mythology – everything finds its place in vytsinanka.

Traditionally, the artists used whatever paper that was available and each person brought their own special elements and details, their understanding of beauty. This gave rise to many different techniques and styles. But all of them have one thing in common – a strong connection with tradition and people’s historical heritage