ІНІЦЫЯТЫВА “ЧАТЫРЫ СЬЦЯГI. ЧАТЫРЫ НАЦЫI. АДЗIНЫ ГЕРОЙ” / INITIATIVE “FOUR FLAGS. FOUR NATIONS. ONE HERO”

(BEL/ENG)

Беларускі актывіст, прадстаўнік Association of Belarusians in America (ABA) Сяржук Шалыга стварыў ініцыятыву па ўсталёўцы беларускіх нацыянальных бел-чырвона-белых сьцягоў на Benjamin Franklin Parkway у Філядэльфіі і займаецца яе распаўсюдам і рэалізацыяй. Мы пагутарылі з Сяржуком каб даведацца больш.

– Сяржук, як і калі з’явілася ў Вас ідэя з усталяваньнем нацыянальнаых бел-чырвона-белых сьцягоў у Філядэльфіі?

– Гэтая гісторыя пачалася 16 Жніўня 2020 году з бел-чырвона-белага сьцягу, які я павесіў пад таблічкай Belarus на Benjamin Franklin Parkway. З таго часу мара паставіць бел-чырвона-белы сьцяг у Філадэльфіі стала маёй апанантнай ідэяй. Першай мэтай адназначна стаў флагшток на Алеі Сцягоў, аднак пасля некалькіх зваротаў у розныя гарадскія інстанцыі я ўпёрся ў непрабіўную сьцяну Амэрыканскай бюракратыі. Сьцягі прадстаўленыя на Benjamin Franklin Parkway павінны адпавядаць афіцыйнаму сьцягу краіны з рээстру Дзярждэпа і адзіны шлях зьмяніць сьцяг на Parkway – гэта пераканаць Дзярждэп замяніць “заход над балотам”* (*неафіцыйная назва сьцяга існуючага зараз палітычнага дыктатарскага рэжыму на Беларусі, заўв. bielarus.info) на бел-чырвона-белы сьцяг* у іх рэестры (*гістарычны нацыянальны сьцяг у Беларусі, сімвал змаганьня за Свабоду, вывешваньне сьцягу ў Беларусі жорстка караецца рэжымам Лукашэнкі, заўв. bielarus.info).

Я запусьціў пэтыцыю аб зьмене сьцяга Беларусі ў рээстры Дзярждэпа на change.org , а мае аднадумцы працуюць над афіцыйным зваротам. Гэта няпростая задача, якая запатрабуе шмат часу, але мы не губляем надзеі.

Падпісаць пэтыцыю можна тут, скарыстаўшы гэтую спасылку:

Change the current flag of Belarus to the Belarusian National White-Red-White flag

– А што наконт “другой ідэі”?

– Асновай для маёй другой ідэі стала гутарка з Кіраўніком Гарсавета Давідам О калі пасьля чарговай згадкі пра рээстр Дзярждэпа Дэвід заўважыў, што гэтае патрабаваньне ставіцца толькі да сьцягоў на Алеі, але ж аднак у Філядэльфіі ёсьць шмат іншых месцаў, дзе грамадзянін можа вывесіць той сцяг, які лічыць патрэбным. Так нарадзілася ідэя праэкту “Чатыры Сцягі. Чатыры Нацыі. Адзіны Герой”. Як вы ўсе добра ведаеце практычна насупраць слупа з Беларускiм сьцягам стаіць помнік нашаму нацыянальнаму гэрою Тадэвушу Касьцюшку. Акрамя Беларусі, Тадэвуш таксама з’яўляецца героем ЗША, Польшчы і Літвы. Ідэя праэкту палягае ва ўсталёўцы чатырох флагштокаў са сьцягамі краін, якія прызнаюць Касьцюшку сваім героем. Беларусь ў гэтым архітэктурным ансамблі будзе прадстаўляць адзіна верны Бела-Чырвона-Белы сьцяг свабоднай Беларусі.

– І хто ўжо падтрымаў ініцыятыву? Як можна гэта зрабіць увогуле?

– Ідэя была прадстаўлена Польскай і Літоўскай дыяспарам Філядэльфii і атрымала іх поўную ўхвалу. Дачка маіх сяброў, будучы архітэктар Паліна, дапамагла стварыць скетч праэкта для прэзэнтацыі і зараз у нас з’явілася магчымасьць увасобіць яго ў жыццё. Philadelphia Parks & Recreation (PPR), Office of Transportation, Infrastructure, & Sustainability (OTIS), і міжнародная дызайн студыя, Design Workshop, абвясьцілі аб запуску праэкта Reimagine the Benjamin Franklin Parkway. Мэта праэкта – мадэрнызацыя гарадскога асяроддзя Parkway для паляпшэньня якасьці грамадскай прасторы ў адпаведнасьці з патрабаваньнямі новага часу. На першым этапе каманда праэкту хоча пачуць пажаданьні гараджан праз Reimagine the Benjamin Franklin Parkway Survey. Акрамя ўсялякіх іншых карысных рэкамэндацый мы можам паспрабаваць дадаць туды наш праэкт “FOUR FLAGS. FOUR NATIONS. ONE HERO” у праэкт рэканструкцыі Parkway.

Гэта ўнікальная магчымасць і я хачу папрасіць максымальный падтрымкі. Ад тых, хто гатовы дапамагчы, патрабуецца тры рэчы:

1. Запоўніць Survey Reimagine the Benjamin Franklin Parkway.

Спасылка: REIMAGINE THE PARKWAY

На апошняй старонцы пэтыцыі ў полі 8 “Ці ёсць усе, што мы павінны ведаць пра Benjamin Franklin Parkway, які можа быць у планаваньні сваёй будучыні?” скапіяваць наступны тэкст:

IPlease include FOUR FLAGS, FOUR NATIONS, ONE HERO – Tadeusz Kosciuszko project into the Reimagine the Benjamin Franklin Parkway project scope.

Гэта трэба зрабіць да 1-га вэрасьня

2. Падпісаць пэтыцыю на change.org:

Спасылка: FOUR FLAGS. FOUR NATIONS. ONE HERO

3. Пераслаць гэты пост усім вашым блізкім, сябрам і знаёмым

– У нас з’явіўся рэальны шанец усталяваць сцяг СВАБОДНАЙ БЕЛАРУСI ў Філядэльфіі. Давайце прыкладзем максымум намаганьняў для таго, каб гэтая мара стала рэальнасцю.

🇺🇸 FOUR FLAGS. FOUR NATIONS. ONE HERO

Belarusian activist, representative of the Association of Belarusians in America (ABA) Siarzhuk Shaliga created an initiative to install Belarusian national white-red-white flag on the Benjamin Franklin Parkway and is engaged in its distribution and implementation. We talked to Siarzhuk to find out more.

– Siarzhuk, how and when did you get the idea to install the national white-red-white flag in Philadelphia?

– This story began on August 16, 2020, with a white-red-white flag that I hung under the Belarus sign on the Benjamin Franklin Parkway. Since then, the dream of putting a white-red-white flag in Philadelphia has become my opposing idea. The first goal was clearly the flagpole on the Alley of Flags, but after several appeals to various city authorities, I leaned against the impenetrable wall of the American bureaucracy. The flags displayed on the Benjamin Franklin Parkway must correspond to the official flag of the country from the State Department’s register, and the only way to change the flag on the Parkway is to convince the State Department to replace the “dawn over the swamp”* (*unofficial name of the flag of the currently existing political dictatorial regime in Belarus, note by bielarus.info) on the white-red-white flag* in their registry (*historical national flag in Belarus, a symbol of the struggle for freedom, the display of the flag in Belarus is severely punished by the Lukashenka’s regime, note by bielarus.info).

I launched a petition to change the official flag of Belarus on change.org, and my associates are working on an official appeal to the U. S. Department of State. This is not an easy task and will take a lot of time, but we do not lose hope.

You can sign the petition here using this link:

Change the current flag of Belarus to the Belarusian National White-Red-White flag

– What about the “second idea”?

– The basis for my second idea was a conversation with the City Councilmember-At-Large, David Oh, when, after another mention of the U. S. Department of State, David noticed that this requirement applies only to the flags on the Alley, but there are many other places in Philadelphia where a citizen can hang the flag of his choice. This is how the idea of ​​the “Four Flags. Four Nations. One Hero” project was born. As you all well know, across the street from the Belarusian pillar on the Alley of Flags, there is a monument to our national hero Tadeusz Kościuszko. Besides Belarus, Tadeusz is also a hero of the USA, Poland, and Lithuania. The idea of ​​the project is to install four flagpoles with the flags of countries that recognize Kościuszko as their hero. Belarus in this architectural ensemble will be represented by the only true White-Red-White flag of free Belarus.

– And who already supported the initiative? How can this be done at all?

– The idea was presented to the Polish and Lithuanian diasporas of Philadelphia and received their full approval. The daughter of my friend, future architect Polina, helped to create a sketch of the project for the presentation, and now we have the opportunity to bring it to life. Philadelphia Parks & Recreation (PPR), the Office of Transportation, Infrastructure, & Sustainability (OTIS), and international design studio Design Workshop have announced the launch of Reimagine the Benjamin Franklin Parkway project. The goal of the project is to remodel the Parkway urban environment to improve the quality of public space in accordance with the changed requirements. As the first step, the project team wants to hear the feedback from the citizens of Philadelphia through the Reimagine the Benjamin Franklin Parkway Survey. Among other useful recommendations, we can ask to add our “FOUR FLAGS. FOUR NATIONS. ONE HERO” project to the Parkway renovation project.

This is a unique opportunity, and I want to ask for full support. From those who are ready to help, three things are required:

1. Complete Survey Reimagine the Benjamin Franklin Parkway:

Link: REIMAGINE THE PARKWAY

On the last page of the petition in field 8. “Is there anything else we should know about Benjamin Franklin Parkway that would be helpful in planning its future?” Copy the following text:

Please include FOUR FLAGS, FOUR NATIONS, ONE HERO – Tadeusz Kosciuszko project into the Reimagine the Benjamin Franklin Parkway project scope.

This must be done by September 1st.

2. Sign the petition on change.org:

Link: FOUR FLAGS. FOUR NATIONS. ONE HERO

3. Forward this post to all your family, friends, or people who may be interested.

– We’ve got a real chance to install the flag of FREE BELARUS in Philadelphia. Let’s do our best to make a dream come true!

by bielarus.info